ทำไมคนอยากออกจากงาน

ทำไมคนอยากออกจากงาน

การที่พนักงานลาออกแต่ละครั้ง หมายถึง องค์กรได้สูญเสียทรัพยากรบุคคลไป ความรู้ความสามารถของบุคคลนั้นน่าจะได้ใช้ทำประโยชน์ให้กับองค์กรได้อีกมาก และการพัฒนาเขาจนมาถึงระดับที่เขาดำรงอยู่เป็นการใช้เวลาและงบประมาณมิใช่น้อย เราจึงควรหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขเพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณค่าของเราไว้
สาเหตุที่คนออกจากงาน

โอกาสก้าวหน้า

องค์การใดที่หนทางข้างหน้าของพนักงานตีบตัน ย่อมจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พนักงานแสวงหาหนทางไปเติบโตในองค์การอื่น
สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อม

ความสะอาดโอ่โถง สมฐานะ อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยมีความพร้อม ถ้ามีการชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ก็มีการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อม ยังหมายความรวมไปถึงเครื่องบ่งชี้เกียรติและศักดิ์ศรีของคนด้วย รวมถึงความเป็นสัดส่วนไม่ปนเปกับผู้อื่น
ความมั่นคง

ความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่ จะทำให้พนักงานเกิดเป็นความมั่นใจที่จะอุทิศความรู้ความสามารถของบุคคลต่อองค์กร ไม่มุ่งแสวงหาความแน่นอนในตำแหน่งจากองค์กรอื่น
โอกาสใช้ความรู้ความสามารถในงานที่มีความถนัด

การที่พนักงานมีโอกาสทำงานที่ตนถนัด ย่อมเกิดเป็นความสุขใจในการทำงาน การคัดเลือกคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วไม่ให้โอกาสเขาแสดงฝีมือ ก็เหมือนมีคนดีแล้วไม่รู้จักใช้นั่นเอง
โอกาสแสดงความคิดเห็น

การที่พนักงานมีความคิดเห็น และได้รับการยอมรับฟัง หรือนำไปแก้ไขปฏิบัติ จะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
เพื่อนร่วมงาน

ถ้าผู้คนในองค์กรมีลักษณะของความเป็นเพื่อนเป็นมิตรย่อมก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีความรักความสามัคคี ก็จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานพลอยน่าอยู่ไปด้วย
ค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ

หากค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบแล้ว ผลที่ได้อาจเป็นกำลังใจหรืออาจทำให้ท้อใจ ผู้บริหารหลายคนให้ความสนใจกับการปรับโครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน ให้มีความเท่าเทียมกับบริษัทคู่แข่ง ในขณะที่บางคนอาจมองข้ามความสำคัญไป
ผู้บังคับบัญชา

ผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ มีหลักในการมอบหมายงานและประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักใช้ความรู้ความสามารถของบุคคลให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมโอกาสในการศึกษาอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม เป็นสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังในตัวบุคคล ที่เป็นหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาทั้งสิ้น
จุดอ่อนของหน่วยงานท่านอยู่ ณ จุดใด แล้วหาทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อการคงไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลอันเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรของท่าน แล้วพนักงานของท่านก็จะไม่รู้สึกว่าอยากจะออกจากงานอีกต่อไป

ที่มา : http://www.thaihrcenter.com/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *