ทักษะทางสังคม

ทักษะทางสังคม หมายถึง จิตลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่แสดงถึงความสามารถในการสื่อความกับบุคคลอื่น โดยผู้ที่มีทักษะทางสังคมสูงจะสื่อความได้ดีและชัดเจน ว่าผู้ที่มีทักษะทางสังคมต่ำจะสื่อความไม่ดีและไม่ชัดเจน โดยทักษะทางสังคมแสดงได้เป็น 6 ด้าน คือ
1. การแสดงออกทางอารมณ์
2. ความไวในการรับรู้อารมณ์ผู้อื่น
3. การควบคุมอารมณ์ของตนเอง
4. การแสดงออกทางสังคม
5. ความไวในการรับรู้ทางสังคม
6. การควบคุมทางสังคม
จากนิยามข้างต้นสรุปได้ว่า ทักษะทางสังคมเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตร่วมกัน การทำงานร่วมกัน ทักษะทางสังคมพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถของบุคคลในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดี ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น การแสดงออกทั้งทางด้านภา ภาษาท่าทางที่เหมาะสม เกิดการเรียนรู้และการฝึกฝนจากประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ และปฏิบัติที่ถูกต้อง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *