ทักษะการจัดกระทำและการสื่อความหมายของข้อมูล

ทักษะการจัดกระทำและการสื่อความหมายของข้อมูล
เป็นความชำนาญในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อได้ชัดเจน ถูกต้องรวดเร็วและง่ายต่อการแปลความหมาย
วิธีในการนำเสนอข้อมูล มีหลายวิธี เช่น การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน แผนภาพ แผนภูมิ แผนที่ แผนผัง ตาราง กราฟ วงจรหรือสมการ
เป็นความชำนาญในการหาความสัมพันธ์เชิงปริมาณ โดยมีวิธีการนับ การคิดคำนวณโดยใช้วิธีบวก ลบ คูณ หาร การใช้ตัวเลขคิดสูตรทางวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการจัดกระทำและการสื่อความหมายของหมายข้อมูล
1. เลือกรูปแบบในการจัดทำนำเสนอให้เหมาะสมกับข้อมูล
2. จัดกระทำข้อมูลตามรูปแบบที่ได้เลือกไว้ โดยอาจทำได้ดังนี้
2.1 จัดเรียงลำดับใหม่
2.2 หาความถี่เมื่อมีข้อมูลซ้ำ
2.3 แยกหมวดหมู่หรือประเภท
2.4 คำนวณหาค่าใหม่
2.5บรรยายลักษณะสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานที่ด้วยข้อความกะทัดรัดเหมาะสมจนสื่อความหมาย
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *