ขั้นตอนการเตรียมกาแฟ

ขั้นตอนการเตรียมกาแฟ

กาแฟเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดปานกลางสูงประมาณ 3-4 เมตร ในสีเขียวแตกออกจากข้อเป็นคู่ๆดอกออกตามข้อ
ของกิ่ง มีสีขาว กลิ่นหอม ระยะเวลาตั้งแต่การออกดอกถึงการเก็บเกี่ยวใช้เวลาประมาณ 8-12 เดือนหลังจากปลูกกาแฟได้
2-3 ปี กาแฟจะเริ่มออกดอกและติดผล ผลของกาแฟเรียกว่า”Coffee Cherry”มีลักษณะค่อนข้างกลม ขณะที่ผล
ยังอ่อนมีสีเขียวและเมื่อผลแก่จัดจะมีสีแดง ในแต่ละข้อของกิ่งกาแฟติดผลประมาณ 10-60 ผลแต่ละผลมีเมล็ดกาแฟ
อยู่ 2 เมล็ด โดยส่วนแบนของเมล็ดประกบติดกันเมื่อเก็บผลเชอรี่แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการลอกเปลือกเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟ

การปอกเปลือก (Pulping) โดยการคัดเลือกเมล็ดกาแฟพันธุ์ดี สมบูรณ์ คัดเอาเมล็ดที่เสียออกแล้วจึงนำผลกาแฟสุก
ที่เก็บได้เข้าเครื่องปอกเปลือก โดยใช้น้ำสะอาดขณะที่เครื่องทำงาน

การกำจัดเมือก (Demucilaging) เมล็ดกาแฟที่ปอกเปลือกนอนออกแล้วจะมีเมือก mucilage) ห่อหุ้มเมล็ดอยู่
ู่ ซึ่งต้องกำจัดออกไป การกำจัดเมือกโดยวิธีการหมักโดยใช้น้ำสะอาดหมักไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง จากนั้นนำมา
ล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง

การตากหรือการทำแห้ง (Drying) เมล็ดกาแฟที่ผ่านการล้างทำความสะอาดแล้วนำเมล็ดกาแฟมาเทลงบนลานตาก หรือเทลงบนตาข่ายพลาสติก บนแคร่ไม้ไผ่ ที่ยกสูงจากระดับพื้น เกลี่ยเมล็ดกาแฟกระจาย สม่ำเสมอไม่ควรหนาเกิน
2-4 ครั้ง ใช้เวลาตากประมาณ 7-10 วัน เมล็ดจะมีความชื้นประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์

การบรรจุ (Packing) เมล็ดกาแฟที่ได้ต้องนำมา คัดสิ่งเจอปนออกให้หมด เก็บไว้ ในรูปของกาแฟกะลาเพราะจะ
สามารถรักษาเนื้อกาแฟและป้องกันความชื้นกาแฟได้ดี ควรบรรจุในกระสอบป่านใหม่และควรกลับด้านในของกระสอบ
ป่านออกมาผึ่งลมก่อนนำมาใช้ เก็บในโรงเก็บที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับชื้นหรือมีกลิ่น เหม็น

การสีกาแฟกะลา (Hulling) กาแฟกะลาที่จะนำไปจำหน่าย ควรจะทำการสีเพื่อเอากะลา ออกด้วยเครื่องสีกะลา
จะได้สารกาแฟที่มีลักษณะผิวสีอมฟ้า

การคัดเกรด สารกาแฟ (Green coffee) ที่ผ่านเครื่องสีเอากะลาออกแล้ว จึงนำมาคัดขนาดเพื่อแบ่งเกรด โดย
1. ใช้ตะแกรงร่อนขนาด 5.5 มิลลิเมตร เพื่อแยกสารกาแฟที่สมบูรณ์จากสารกาแฟที่แตกหัก รวมถึงสิ่งเจือปน
เมล็ดกาแฟที่มีสีดำ(Black bean) ซึ่งเกิดจากเชื้อราบางประเภท
2. ใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องที่ใช้แรงเหวี่ยง(Electronic Coffee Sorting Machine)
เพื่อแยกสารกาแฟที่ดีออกจากสารกาแฟที่ไม่สมบูรณ์

หลังจาเสร็จสิ้นในขั้นตอนการปอกเลือก และคัดแยกเมล็ดกาแฟแล้ว ก่อนจะมีกาแฟถ้วยหอมๆ ยังมีขั้นตอนการ
เตรียมเมล็ดกาแฟ และขั้นตอนการปรุงอีกโดยยังมีขั้นตอนอื่นๆ คือ การบ่ม การบด การคั่ว การชง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *