การคิดเชิงบูรณาการ

การคิดเชิงบูรณาการ
ก็ลองเล่าสู่กันฟังดูนะครับ เพื่อที่เราอาจจะเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น

Integrative Thinking เป็นประเด็นที่อยากจะคุยในวันนี้ครับ

ผมมีความเห็นว่า การที่เราเห็นแตกต่างกัน อาจมาจากมุมมองที่ไม่เทียบเท่ากันได้

ในบางครั้งเรามองแบบรวมๆ ที่เราอาจเรียกว่าแบบบูรณาการ ซึ่งอาจไม่ตรงกันในความเข้าใจของคนแต่ละคน เพราะบูรณาการอาจหมายถึง
..การเชื่อมโยง
..การรวมกัน-ร่วมกัน
..การผนวก
..การประสาน
..การเติมเต็ม

(จาก..เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ “การคิดเชิงบูรณาการ”)

ซึ่งบางคนอาจมองแบบแยกส่วน แต่บางคนอาจมองแบบบูรณาการดังเช่นตัวอย่างซองจดหมายนี้

เราคงต้องยอมรับว่าซองจดหมายแบบโปร่งนี้มีราคาสูงกว่าซองจดหมายที่เราใช้กันทั่วไป

แต่ข้อดีของซองแบบนี้คือเมื่อเราออกแบบลักษณะตัวจดหมายให้ดี เราไม่ต้องจ่าหน้าซองจดหมายอีกครั้ง

มุมมองที่ต่างกันคือ บางคนอาจมองว่าการจ่าหน้าซองก็ไม่ได้เป็นภาระงานที่มากมายอะไร ทำไมต้องจ่ายเพิ่ม

บางคนอาจใช้วิธีพิมพ์แล้วตัดแปะแทนการเขียน

บางคนอาจมองว่าไหนๆในเนื้อจดหมายต้องมีชื่อผู้รับอยู่แล้ว ทำไมต้องเสียเวลามาจ่าหน้าซองอีก เพราะมีโอกาสผิดพลาด ทั้งจดหมายผิดซอง สะกดชื่อผิด ซึ่งทำให้ผู้รับผิดหวัง

ก็แล้วแต่การบริหารจัดการซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกันไป

กิจกรรมหลายอย่างเราวัดได้ยากมาก เช่น กิจกรรมในการสร้างภาพลักษณ์ หรือประชาสัมพันธ์
เพราะทรัพยากรที่ใส่ลงไปทั้งเงินและเวลา จะแลกกับชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือที่จะได้กลับมา
การเลือกช่องทางสื่อต่างๆที่ใช้ เช่น ป้ายผ้า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น web-site การบอกแบบปากต่อปาก ฯ ก็เป็นเรื่องที่ต้องเลือก ว่าช่องทางใดจะคุ้มค่ามากที่สุด

หลักคิดเชิงบูรณาการคือ
1. ขั้นถอดกรอบ ซึ่งต้องเอากับดักทางความคิด 4 กับดักออก คือ 1. กับดักรูปแบบวิธีคิด 2. กับดักทางวัฒนธรรม 3. กับดักทางความรู้ และ 4. กับดักประสบการณ์
2. ขั้นขยายกรอบ ซึ่งต้องมองใน 5 ด้านคือ 1. มององค์รวม (holistic view) 2. มองสหวิทยาการ 3. มองอย่างอุปนัย 4. มองประสานขั้วตรงข้าม และ 5. มองทุกฝ่ายชนะ
3. ขั้นคลุมกรอบ เปรียบเสมือนการดูภาพจิกซอว์ที่มีความสมบูรณ์แล้ว แต่เป็นกรอบที่มีความยืดหยุ่นได้

ก็ลองเล่าสู่กันฟังดูนะครับ เพื่อที่เราอาจจะเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *