การกรอกใบสมัครงาน

การกรอกใบสมัครงานจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเพราะเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่จะถูกตรวจตราก่อนการเชิญไปรับการสัมภาษณ์ ผู้สมัครงานจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้งานเพราะกรอกใบสมัครงานผิดพลาด นักเรียน นักศึกษาที่พึ่งจะจบการศึกษาใหม่ๆ มักจะมีปัญหาในการกรอกใบสมัครงาน เช่น ไม่เข้าใจในคำถาม ไม่รู้จักศัพท์บางคำ ไม่แน่ใจว่าควรจะตอบแบบไหนดี ระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษาไม่ถูกต้อง ที่อยู่หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อกลับไม่ชัดเจนจึงควรเตรียมข้อมูลและเอกสารให้พร้อมก่อนไปสมัครงาน ดังนี้
– ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สถานศึกษา วุฒิการศึกษา
– ความรู้ความสามารถพิเศษ
– หลักฐานในการสมัครงานต่างๆ
– รูปถ่ายหน้าตรง แต่งการเรียบร้อย ไม่สวมหมวก
– นำเอกสารสมัครงาน และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ไปด้วย
– อ่านข้อความในใบสมัครให้จบก่อนที่จะลงมือเขียนข้อความ พร้อมทั้งศึกษา ข้อกำหนดต่างๆ ในใบสมัคร ถ้าไม่เข้าใจให้สอบทั้นที
– ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการกรอกใบสมัครอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง หรือภาษาอังกฤษให้เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
– ถ้าใบสมัครงานมีข้อความที่จะต้องกรอกมาให้เรียงข้อความในกระดาษร่างก่อน โดยลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาที่เกิด เช่น การศึกษา การฝึกอบรม รายได้ที่เคยได้รับ เป็นต้น
– กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง ถ้าไม่มีข้อมูลจะกรอกให้ขีดเครื่องหมาย “-”
– คิดความยาวของข้อความที่กรอกลงใบสมัครให้พอดีกับช่องว่างที่กำหนด และให้ได้ใจความชัดเจน
– การใช้อักษรย่อ ควรใช้กรณีที่จำเป็นและต้องเป็นอักษรย่อที่ทุกคนเข้าใจ ความหมายตรงกัน
– หากบริษัทให้ระบุบุคลอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบ ควรเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ มีตำแหน่งหน้าที่การงานดี มีความสนิทสนม และทราบถึงความสามารถของคุณเป็นอย่างดี ข้อสำคัญต้องขออนุญาตและแจ้งให้บุคคลนั้นทราบล่วงหน้าด้วย โดยแจ้งที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่อ้างอิงไว้ด้วย
– หากมีคำถามว่าต้องการเงินเดือนเท่าใด ถ้าไม่แน่ใจว่าจะกรอกเท่าใดจึงจะเหมาะสมขอให้ละไว้โดยการขีด”-”
– เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจทานอีกครั้งว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัครงานให้ครบก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
– อย่าลืมสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป

คำแนะนำในการกรอกใบสมัครงาน
1.เริ่มจาการอ่านใบสมัครทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนแล้วจึงลงมือกรอกรายละเอียดตาม หัวข้อที่กำหนด (ควรกรอกทุกข้อ)
2.กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงให้อ่านง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อย ตัวสะกด การันต์ให้ถูกต้อง ถ้ากรอกแบบทำให้คนอ่านต้องพยายามที่จะอ่านให้ออกใบสมัครคุณ ไม่ได้รับการพิจารณาก็ได้ เพราะเขาไม่พยายามที่จะอ่าน
3.คำถามที่ปรากฎอยู่ในใบสมัครอาจจะเป็นข้อสัมภาษณ์ของคุณก็ได้ เช่น งานอดิเรกที่ชอบ กีฬาที่ชอบ ฉะนั้นควรกรอกตามความเป็นจริง ถ้าคุณกรอกไม่ตรงกับที่คุณชอบเมื่อผู้สัมภาษณ์ถามถึงเรื่องเหล่านี้ คุณอาจจะตอบไม่ตรงกับที่คุณระบุไว้เพราะจำไม่ได้ ผู้สัมภาษณ์อาจจะมองว่าคุณไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต เพราะทุกถ้อยคำที่กรอกในใบสมัครคุณจะต้องลงชื่อรับรองว่าเป็นความจริง ทางที่ดีควรกรอกตามความเป็นจริง เพราะพูดที่ไรย่อมจะตรงกันเสมอ

ที่มา: คู่มือผู้สมัครงาน กรมการจัดหางาน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *