กว่าจะมาเป็นคู่มือ ทำข่าวอย่างไรไม่ให้ละเมิด ‘สิทธิเด็ก’

กว่าจะมาเป็นคู่มือ ทำข่าวอย่างไรไม่ให้ละเมิด “สิทธิเด็ก”

การประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้ว จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะดำเนินการจัดพิมพ์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการฝึกอบรมและใช้ประโยชน์สำหรับนักข่าวและผู้สนใจทั่วไป…

เมื่อหลายปีก่อนที่องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ติดต่อขอความร่วมมือมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กให้กับเพื่อนนักข่าว กรรมการสมาคมนักข่าวฯ ทุกคนในขณะนั้น ต่างเห็นชอบในหลักการ แต่ก็ยังกังวลใจว่าจะมีกิจกรรมใดบ้างที่จะช่วยให้ทั้งยูนิเซฟและสมาคมบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันในการที่จะทำให้การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสิทธิเด็กในประเทศไทย เป็นไปอย่างถูกต้องและเคารพในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ
กิจกรรมที่คิดได้ในขณะนั้น คือ การจัดการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก และการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กให้กับนิสิตนักศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ซึ่งทางองค์การยูนิเซฟประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว และท้ายที่สุด ก็ได้หารือกันในเบื้องต้นว่า น่าจะมีคู่มือการทำข่าวด้านสิทธิเด็กขึ้น เพื่อให้นักข่าวและผู้ที่สนใจในแวดวงนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์สามารถนำไปปรับใช้ทั้งในทางปฏิบัติและและทางวิชาการ แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ
ต่อมากิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ถูกโอนถ่ายมายังสถาบันอิศรา (เดิมคือ สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย) ที่ตั้งขึ้นโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อให้เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่จัดการฝึกอบรมให้กับนักข่าวทุกระดับ พร้อมทั้งริเริ่มการจัดอบรมการทำข่าวด้านสิทธิเด็กให้กับนักข่าวทั่วไปและนักวิชาการทั้งในสาขาหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ ก่อนจะคัดเลือกผู้เข้าอบรมจำนวนหนึ่ง เข้าอบรมต่อเพื่อเป็น “วิทยากร” (Train the Trainers) และนำวิทยากรเหล่านี้ไปทำหน้าที่ฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาด้านวารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศอีกต่อหนึ่ง
ขณะที่การจัดการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะดำเนินการจัดพิมพ์ ทำข่าวอย่างไรไม่ให้ละเมิด “สิทธิเด็ก”เพื่อใช้เป็นคู่มือในการฝึกอบรมและใช้ประโยชน์สำหรับนักข่าวและผู้สนใจทั่วไป โดยมีเป้าประสงค์ให้การรายงานข่าวเกี่ยวกับสิทธิเด็กในสื่อมวลชนไทยสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ
ท้ายที่สุดนี้ สถาบันอิศรา ขอขอบคุณองค์การยูนิเซฟประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนกิจการส่งเสริมการรายงานข่าวด้านสิทธิเด็กด้วยดีเสมอ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์คู่มือฉบับนี้ทั้งหมด พร้อมทั้งขอขอบคุณบรรณาธิการ ที่ปรึกษาและกรรมการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารสถาบันอิศราและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมด ที่ร่วมให้การสนับสนุนให้เกิดคู่มือฉบับนี้ขึ้น
ในโอกาสที่คู่มือ ทำข่าวอย่างไรไม่ให้ละเมิด “สิทธิเด็ก”ได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มอยู่ในมือของทุกคนแล้ว สถาบันอิศราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักข่าวทุกคนที่ต้องรายงานข่าวเกี่ยวกับเด็กและสิทธิเด็ก เป็นประโยชน์ต่อหัวหน้าข่าวและบรรณาธิการที่มีอำนาจตัดสินในในการนำเสนอข่าว รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปด้วย…

ที่มา : http://www.chavarong.net/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *